Любими продукти е една от полезните функции на нашия сайт.
Тя дава възможност на регистрираните потребители да добавят в личен списък избрани от тях продукти.
По този начин се спестява търсенето на често купувани или наблюдавани артикули.
Все още не сте разглеждали продукти при това посещение на сайта.
Можете да влезете с или , които сте използвали за регистрация в сайта.

Условия за ползване

Уважаеми потребители,

Моля, прочетете внимателно посочените на тази страница условия за ползване на услугите на сайта www.vspc.bg, тъй като те съдържат важна информация за взаимоотношенията, правата и отговорностите между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ / КЛИЕНТ и „В Систем” ЕООД като собственик на www.vspc.bg и ТЪРГОВЕЦ.
Ползването на услугите на този сайт под всяка тяхна форма означава, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен и приема да спазва стриктно настоящите условия. Ако Вие не сте съгласни с тях, моля не ползвайте услугите на сайта www.vspc.bg.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на КЛИЕНТИТЕ си посредством Интернет магазина www.vspc.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие като ПОТРЕБИТЕЛ / КЛИЕНТ приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с настоящите Условия за ползване на сайта www.vspc.bg.

2. Цялото съдържание на интернет страницата www.vspc.bg, включително дизайн, оформление, графично изобразяване, подредба, текст, изображения и мултимедийно съдържание попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да зарежда или да отпечатва отделни части от интернет страницата www.vspc.bg  само при условие, че не премахва бележките, свързани с авторското право и собствеността на страницата. Зареждането или копирането на части от интернет страницата www.vspc.bg  не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ никакво право на собственост върху която и да е програма или материал.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да възпроизвежда цялостно или на части, да предава по електронен или друг начин, да изменя, да свързва или използва за каквато и да е публична или търговска цел тази интернет страница без предварително писмено съгласие от страна на ТЪРГОВЕЦЪТ или законен негов представител. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва информация от този сайт единствено за собствени цели и с нетърговска цел.

3. Идентифициране на КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог файлове данни на сървъра на www.vspc.bg - IP адрес на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.

4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.vspc.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦЪТ.

5. След натискане на бутона "Потвърждение на поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Потребителската кошница. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

7. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на КЛИЕНТА интерфейс за търсене и избор на стоки и услуги и се задължава да съдейства на КЛИЕНТА при възникване на проблеми в интерфейса, водещи до невъзможност за осъществяване на избора на стоки. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на избора на стоки в резултат на причини свързани с настройките на уеб-браузъра на КЛИЕНТА (например забрана на изпълнение на скриптове, забрана на приемането на cookies и т.н.). В подобни случаи съдействие може да бъде отказано. При установени технически проблеми, произлизащи от страна на www.vspc.bg, които възпрепятстват нормалния избор на продукти, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да предприеме необходимите мерки за отстраняването им в най-кратки срокове и да приеме поръчката за стока от страна на КЛИЕНТА по друг начин и за своя сметка.

8. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС.


II. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

9. Процедурите, по които се осъществяват поръчките, заплащането на стоки/услуги, както и доставката им до КЛИЕНТА са описани в страницата Поръчка, плащане, доставка и срок за доставка.

10. Изпълнението на всяка поръчка започва след осъществяване на телефонна връзка с КЛИЕНТА, който я е направил за потвърждение на поръчката.

11. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

12. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦЪТ. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦЪТ са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

12а. При предаване на стоката потребителят/КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват приемно-предавателен протокол. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от КЛИЕНТА адрес.

13. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

14. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.


III. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

15. С изключение на стоките, които не подлежат на гаранционно обслужване, ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да издава при всяка една продажба документ удостоверяващ правото на гаранционно сервизно обслужване (гаранционна карта) описващ срока за гаранция на всеки един от поръчаните продукти, както и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде осъществено обслужването. КЛИЕНТЪТ е длъжен да пази гаранционната карта и да я предоставя винаги, когато предявява претенция за настъпило гаранционно събитие.

16. Ако в гаранционната карта са посочени контакти за сервизно обслужване от други фирми, различни от „В Систем” ЕООД, то КЛИЕНТЪТ се обръща директно към тях. Във всички останали случаи гаранционното обслужване се извършва на адреса на сервизната база на „В Систем” ЕООД.

За повече информация, моля посетете страницата Гаранционни условия и сервиз.


IV. ЦЕНИ НА СТОКИ И УСЛУГИ И ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ

17. Всички посочени цени в интернет магазина www.vspc.bg са в Лева за един брой продукт с включен ДДС и могат да бъдат променяни по всяко време без предупреждение.

18. Цените, посочени на сайта не включват разходите за обработка на наложен платеж, както и разходите по транспортирането на продукта до КЛИЕНТА (ако такива разходи ще бъдат направени). Тези разходи стават ясни в процеса на поръчка от страна на КЛИЕНТА. Преди финализиране на поръчката, КЛИЕНТА може да види крайната дължима сума, както и всеки разход поотделно. В случай че стоките се изпращат извън територията на Република България, КЛИЕНТЪТ следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

18а. В цената на продуктите не са включени каквито и да било такси/комисиони свързани с извършването на електронно разплащане посредством външни системи.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже изпълнението на поръчка за продукт, в случай че обявената цена не съответства на актуалната такава по каквато и да било причина. В такива случаи ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми КЛИЕНТА за несъответствието, но не дължи компенсация на КЛИЕНТА.

20. В случай че някой от продуктите се намира в промоция, то промоционалната и каталожната цена се показват едновременно, така че КЛИЕНТА може да се осведоми за отстъпката.

21. За всяка поръчка ТЪРГОВЕЦЪТ издава необходимите документи удостоверяващи покупката (фактури, касови бележки, приемно-предавателни протоколи, гаранционни карти) съгласно изискванията на българското законодателство. Разходите свързани с евентуално коригиране на информация по тези документи са за сметка на страната, по чиято вина е допусната съответната грешка.


V. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧАНИ СТОКИ / УСЛУГИ

22. Съгласно Чл.55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от КЛИЕНТА, може да бъде върната в рамките на 14 дни след получаването й, без изрични основания за това, ако не е ползвана и не е нарушавана целостта на нейната опаковка. Изключение правят стоките, пренасяни на електронни носители (софтуерни дискове, например) - те не подлежат на такова връщане.

Моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.

За да упражни КЛИЕНТЪТ правото си на отказ, трябва недвусмислено да информира ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от покупката. КЛИЕНТЪТ може да направи това като добави писмена декларация към стоките, които връща по пощата, или като изпрати факс или електронно съобщение. Не е достатъчно КЛИЕНТЪТ само да върнете стоките. След като КЛИЕНТЪТ уведоми ТЪРГОВЕЦА, че желае да върне стоките, ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на КЛИЕНТА стандартен формуляр за отказ, който КЛИЕНТА може, но не е длъжен да използва.

В такъв случай и ако стоката е била заплатена предварително, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА стойността на заплатената стока в срок от 14 календарни дни, считано от момента, в който КЛИЕНТА е заявил отказа си от стоката, но може да забави възстановяването, ако не е получил стоките или доказателство, че стоките са му изпратени.

В случай че КЛИЕНТЪТ е получил стоката с безплатна доставка, разходите направени от ТЪРГОВЕЦА за изпращането на стоката се приспадат от сумата за възстановяване.

Разходите за транспортиране на стоката до офиса на ТЪРГОВЕЦЪТ и за възстановяване на платените суми (ако има такива) са за сметка на КЛИЕНТА.

23. КЛИЕНТЪТ има право да откаже да приеме доставена стока във всеки от следните случаи без да дължи обезщетение:

 • ако има разлика в цената на стоката спрямо договорената в момента на подаване на поръчката;
 • ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по стоката или нарушена опаковка и докаже това с протокол за увредена стока, подписан от куриера;
 • ако доставената стока не съответства на поръчаната от него.

Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването й, КЛИЕНТЪТ заплаща разходите по транспортирането на стоката до адреса на КЛИЕНТА и обратно до офиса на ТЪРГОВЕЦЪТ.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

24. КЛИЕНТЪТ има право да разглежда съдържанието на сайта и да поръчва, заплаща и получава стоки и услуги предоставяни от „В Систем” ЕООД посредством този сайт.

25. КЛИЕНТЪТ има право да разглежда информация за предишно направени от него поръчки (при условие че е регистриран като потребител на сайта), както и да редактира всички предоставени от него лични данни. Всякакви промени по сайта и ползването му в противоречие с настоящите Условия за ползване от страна на КЛИЕНТА е забранено. Всякакви умишлени действия от страна на КЛИЕНТА, целящи възпрепятстване на нормалното функциониране на сайта са наказуеми.

26. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦЪТ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

27. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.vspc.bg.

28. Всеки Потребител, независимо дали е КЛИЕНТ на ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „В Систем” ЕООД услуги;
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦЪТ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети ТЪРГОВЕЦЪТ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.vspc.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


29. КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.


VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦЪТ

30. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

31. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.vspc.bg.

32. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦЪТ да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.vspc.bg.

32а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

33. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦЪТ във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦЪТ . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

34. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани.

35. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦЪТ, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено чрез формата за контакти. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

36. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди - вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦЪТ.

37. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


VIII. СЪХРАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

38. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада, в случай че КЛИЕНТА е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТАа единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

38а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА  или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Моля, посетете страницата Лични данни за повече информация.


IX. ТЪРГОВСКИ МАРКИ

39. Възможно е част от информацията на този сайт, вкл. имена на продукти или фирми, изображения, текстове, знаци и символи да са регистрирани търговски марки, респективно собственост на външни фирми и лица. В такива случаи те попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.


X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ И ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

40. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя информация за характеристиките на продуктите и/или изображения/анимации/видео, представени в интернет магазина www.vspc.bg, но не носи отговорност относно нейната достоверност, пълнота и актуалност. В случай че техническите параметри на даден продукт са променени, ТЪРГОВЕЦЪТ ще актуализира данните, но не се ангажира със срокове за това и не носи отговорност за забавянето на тази процедура.

40а. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за каквито и да било щети или пропуснати ползи, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ и свързани с ползването на информация за продуктови параметри, посочени в интернет магазина www.vspc.bg.


XI ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК И ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА

41. За всяка поръчка, направена чрез този сайт може да се използва само един код за ваучер или талон за отстъпка. Ако стойността на продуктите е по-ниска от тази на ваучера или талона, остатъкът не се изплаща, но ако е по-висока от неговата, горницата се доплаща. Срещу стойността на ваучера или талона не могат да бъдат получени пари в брой, чек или кредит като той не материализира никакви други права и не е ценна книга.


XII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

42. „В Систем” ЕООД поддържа и притежава собствеността върху сайта http://www.vspc.bg от територията и съгласно нормативната уредба на Република България.

42а. Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), “В Систем” ЕООД предоставя информация за дружеството, публикувана в страницата за контакти.


XIII. ИЗМЕНЕНИЯ

43. Настоящите общи условия за ползване могат да бъдат променяни от „В Систем” ЕООД по всяко време и без да е необходимо да се информират Потребителите.

44. Датата на последната промяна се отбелязва в началото на тази страница.

44а. „В Систем” ЕООД съветва Потребителите на сайта регулярно да посещават и прочитат настоящата страница (особено преди поръчка), тъй като тя може да ги касае пряко.


XIV. ТЕРМИНОЛОГИЯ

45. Под "ПОТРЕБИТЕЛ" или "КЛИЕНТ" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.vspc.bg на своя компютър.

46. Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ.

47. Интернет магазина www.vspc.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦЪТ.

48. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦЪТ, съобразно българското законодателство. 

Категории продукти