Любими продукти е една от полезните функции на нашия сайт.
Тя дава възможност на регистрираните потребители да добавят в личен списък избрани от тях продукти.
По този начин се спестява търсенето на често купувани или наблюдавани артикули.
Все още не сте разглеждали продукти при това посещение на сайта.
Можете да влезете с или , които сте използвали за регистрация в сайта.

Гаранционни условия и сервиз

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте „В Систем” ЕООД!

   Вашият продукт е обезпечен от „В Систем” ЕООД срещу всички производствени дефекти с безплатно гаранционно обслужване за срока, посочен в Гаранционната Ви карта.
   Съветваме Ви да прочетете внимателно инструкциите за употреба на закупения продукт, както и долуописаните Гаранционни условия. Те дефинират задълженията, които "В Систем" ЕООД поема към своите клиенти и определят реда за предявяване на рекламации през гаранционния период на устройствата, съобразно действащите Закони и законови разпоредби в Република България.

1. Гаранционен срок:

Гаранционният срок е отбелязан в гаранционната карта. Той започва от датата на получаване на стоката и гаранционната карта. За стока получена по куриер, за начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта. Определени компоненти на стоката са с ограничен срок на гаранция (акумулаторни батерии, външни адаптери за захранване, дистанционни, слушалки и други аксесоари) съгласно условията на производителя на продукта. Консумативите (мастила, мастилници, глави за мастилено-струйни принтери, тонери и барабани за лазерни принтери и копири, оптични носители и др.) нямат гаранция.

2. Места за приемане на рекламации на гаранционни продукти:

2.1 Гаранционни продукти се приемат в сервизите, описани в гаранционната карта, получена при покупка на изделието.
2.2 Ако производителят не е осигурил собствена сервизна мрежа, при покупка се получава гаранционна карта от „В Систем” ЕООД. В този случай продуктът трябва да бъде транспортиран до сервиза на „В Систем” ЕООД, чиито адрес и телефон е посочен на страницата за контакти.
2.3 Ако производителят е осигурил собствена сервизна мрежа, то местата за приемане на сервизни продукти са отбелязани в гаранционната карта. В такъв случай важат правилата на съответната сервизна мрежа.
2.4 Сервизът има право да транспортира стоката до други сервизи за своя сметка

Забележка: При използването на куриерска компания за доставка на устройства до сервиза, разходите са за сметка на клиента.

3. Изисквания за приемане на продукти за гаранционно обслужване:

3.1 Продуктите се приемат само при наличие на пълната им окомплектовка и фабрична опаковка. Изискване на производителите е предоставянето на оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документации, за да бъде уважена гаранцията.
3.2 Продуктите се приемат само придружени от оригинал или копие на гаранционна карта.
3.3 Продуктите трябва да бъдат придружени от ясно и точно описание на дефекта, който е причина за рекламацията.
3.4 Оптичните устройства (CD-ROM, CD-R/W, DVD-ROM, DVD-R/W, COMBO DRIVE) трябва да бъдат придружени с описание, точно кой от поддържаните видове носители не може да чете или записва съответното устройство.

4. Задължения на сервиза:

При предявяване на рекламация, отговаряща на гаранционните условия сервизът е длъжен:

4.1 Да извърши необходимите действия за отстраняване на дефекта за своя сметка.
4.2 При невъзможност за отстраняване на дефекта, да извърши замяна на дефектния продукт, с друг от същия модел и със същите характеристики.
4.3 Когато същият продукт не е наличен в момента или е спрян от производство са възможни следните варианти:

4.3.1 Продуктът се подменя с такъв от друг производител, но с аналогични параметри с тези на рекламационния продукт.
4.3.2 Продуктът се подменя с такъв от същия производител, който замества спрения от производство или недоставяем рекламационен продукт.
4.3.3 Продуктът се оценява по текущата ценова листа или по пазарна стойност и на клиента се предоставя възможност да получи друг продукт за тази сума, да доплати за избран от него продукт или да получи обратно съответната сума.

4.4 Производителят, Вносителят, Търговецът и Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други вследствие на дефекта на стоката и/или престоя й в сервиза.
4.5 По време на престоя в сервиза, фирма „В Систем ЕООД” не е длъжна да осигурява оборотно друга стока.

5. Срок за гаранционно обслужване:

5.1 При предявяване на рекламацията в сервиза на фирмата – според сложността на ремонта и доставката на резервни части –до 30 работни дни;
5.2 При получаване на продукт с куриер – срокът за ремонт започва от датата на получаването, без да се брои времето, необходимо за пътуване на готовия продукт до клиента;
5.3 При необходимост от изпращане на гаранционния продукт в оторизиран от производителя сервиз или липса на заместващ продукт, срокът в този случай е посочен в "Закона за защита на потребителя”;
5.4 Гореописаните срокове са задължение на сервиза, но сервизът не поема ангажимент за уведомяване на клиента за приключване на гаранционното обслужване.

Клиентите могат да се осведомяват за статуса на гаранционното обслужване на телефоните в местата, където са предявили рекламацията.

6. Получаване на продукти след гаранционно обслужване:

6.1 Продуктите, донесени в сервиза на фирма „В Систем” ЕООД се получават на същото място.
6.2 Продуктите, изпратени в сервиз осигурен от производителя се получават според условията на съответния сервиз.
6.3 Продуктите, получени в сервиза на фирма „В Систем” ЕООД чрез куриер, се изпращат обратно, след като клиента се е осведомил по телефона за приключване на гаранционното обслужване и е дал указания с коя куриерска компания да му бъде върнат готовия продукт.
6.4 Рекламация по окомплектовката или вида на отремонтираната/заменена стока се приема само в момента на получаването й.
6.5 Частите, заменени при ремонта остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
6.6 Ако при диагностицирането на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация или дефектът е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента съобразно извършената услуга по ценоразпис за извънгаранционно обслужване.

Забележка: Транспортните разходи за доставяне на продукта до сервиза или търговските обекти на фирмата, както и обратния път са за сметка на клиента.

7. Отказ от гаранционно обслужване:

7.1 При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта, нечетливост или липса на сериен номер.
7.2 При липса на гаранционна карта или копие от нея.
7.3 При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.
7.4 При неоторизиран опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики. Използване на некачествени компакт диск медии, счупени в оптичното устройство.
7.5 При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.
7.6 При повреди причинени от лош транспорт, лошо съхранение, неправилен монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности, използване на неоригинални адаптери и други аксесоари, обърнат поляритет на батерии, токови удари, лошо заземяване, пряка слънчева светлина, висока влажност, вибрации, лошо охлаждане, природни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда жакове, куплунги и др.).
7.7 При неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.
7.8 При използване на нелицензиран софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер (включително BIOS), наличие на вируси.
7.9 При дефекти, причинени от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт.
7.10 При дефекти, причинени от използване на некачествени, рециклирани и неоригинални консумативи. При запушване дюзи на глава на принтер вследствие оставяне без консумативи.
7.11 Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания)
7.12 Твърди дискови устройства с каквито и да било механични увреждания по корпуса, платката или интерфейса.
7.13 Гаранцията за слушалки включва проявени фабрични дефекти като прекъсване на звука или бръждене.

Гаранцията за слушалки не включва:

  • всякакви аксесоари, доставени с продукта;
  • акумулаторни батерии за еднократна употреба (тези продукти имат по-кратък живот, дължината на който зависи от честотата на използване);
  • повреди, произтичащи от неправилна употреба (например грешки при експлоатация, механични повреди, неправилно работно напрежение);
  • повреди, дължащи се на износване, замърсяване на слушалките, оголване на кабелите, скъсан кабел, скъсано или отлепено уплътнение и подобни;
  • всяка промяна на продукт, извършен от купувач или трето лице, освен ако фирма „В Систем” е дала предварителното си писмено съгласие за естеството и степента на промяната;
  • повреди, дължащи се на форсмажорни обстоятелства;
  • повреди, за които купувачът е известен към момента на покупката.

 

8. Описание на продуктите и техните елементи, които не са продукт на гаранционно обслужване:

8.1 Гаранцията на продуктите не се отнася до софтуер, инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер и отстраняване на вируси се заплащат.
8.2 Гаранцията не включва инсталиране и подмяна на консумативи.
8.3 Не подлежат на рекламация, влизащи в комплектите на продуктите батерии, както и носители с драйвери и съпътстващи програми.

9. Други общи условия:

9.1 Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата платена за него. Замяна се извършва, само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.
9.2 В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.
9.3 Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.
9.4 Сервизът не носи отговорност за ремонтирани стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок.

10. Изисквания за транспорт, съхранение и инсталиране:

Продуктите трябва да се транспортират само в оригинална опаковка в закрити превозни средства. Същите трябва да се съхраняват само в оригинална опаковка, в закрити помещения, при следните условия: температура на въздуха 0-30 градуса, относителна влажност до 80% при 30 градуса, отсъствие на агресивни примеси.
Продуктите се инсталират за работа в закрити помещения, при изисквания към околната среда същите, както при съхранението им. Минималното разстояние от отоплителни уреди трябва да бъде 1 метър. Не се допуска закриване на вентилационните отвори. Преди първоначално пускане на продуктите да се изчаква 2 часа за аклиматизиране на устройствата.

11. Изисквания към електрическото захранване:

Устройствата трябва да се включват към електрическата мрежа само чрез занулени ел. контакти тип "шуко". Напрежението в електрическата мрежа трябва да е 220 волта с максимални отклонения -15% +10%, с честота 50 херца с отклонение +/- 1 херц. При свързване на няколко устройства в една конфигурация, те трябва да се включат в електрическата мрежа посредством общ разклонител на една фаза или да бъдат галванично разделени от електрическата мрежа. Препоръчително е използването на UPS с възможност за филтрация и защита от смущения по електрическата мрежа.

Категории продукти